google094bb2e118a88bf1.html

Säännöt

VAISSIN SUKUSEURA RY Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Vaissin sukuseura ry ja sen kotipaikka on Keuruu.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta suvun keskuudessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

- järjestää sukujuhlia ja -tapaamisia

- kerätä, arkistoida ja julkaista sukua koskevaa tietoutta

- selvittää suvun vaiheita ja saattaa tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon - jatkuvasti luetteloida suvun jäsenet

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

- harjoittaa julkaisutoimintaa

- harjoittaa myyntitoimintaa

- ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja

- asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen 15 vuotta täyttänyt, joka polveutuu Pietari Tuomaanpoika Rajala/Vaissilasta, Vaissin suvun kantaisästä, tai joka on parisuhteen kautta tähän sukuun liittynyt ja joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Ansiokkaasti yhdistyksen hyväksi toiminut ja yhdistyksen tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistäneen yhdistyksen jäsen voidaan kutsua hallituksen esityksestä yhdistyksen kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi. Kutsumisesta päättää sukukokous.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Jäsenmaksu

Jäseniltä peritään jäsenmaksua, jonka vuotuisen suuruuden päättää varsinainen sukukokous. Varsinainen sukukokous voi myös päättää kolmivuotiskauden jäsenmaksusta.


6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu varsinaisessa sukukokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4–8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0–2 varajäsentä. Hallitukseen pyritään saamaan edustus kaikista sukuhaaroista. Hallituksen toimikausi on varsinaisten sukukokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä voi perustaa tarpeellisia toimikuntia.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa toukokuun loppuun mennessä hallitukselle.

Yhdistyksen toiminnan kolmivuotiskausi alkaa varsinaisen sukukokouksen vuoden tammikuun 1. päivänä.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinainen sukukokous pidetään joka kolmas vuosi hallituksen määräämänä päivänä kesä–syyskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen lehdessä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

11. Varsinainen sukukokous

Yhdistyksen varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi


ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilikausittain tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunnot edelliseltä kolmivuotiskaudelta

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille edelliseltä kolmivuotiskaudelta

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus alkaneelle kolmivuotiskaudelle

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja alkaneelle kolmivuotiskaudelle 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

11. käsitellään kokouksessa esille tulleet asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen sukukokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Helmikuun loppuun mennessä jätetyt ilmoitukset katsotaan hyvissä ajoin jätetyiksi.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään yhdistyksen varat sen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Arkisto luovutetaan Kansallisarkistolle tai alueen maakunta-arkistolle taikka muutoin tukemaan suku- ja henkilöhistoriallista tutkimustyötä.


 TÄSSÄ VIELÄ KELTAISELLA KOROSTETTU KOKOUKSESSA TEHDYT MUUTOKSET

Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Vaissin sukuseura ry ja sen kotipaikka on Keuruu.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta suvun keskuudessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

- järjestää sukujuhlia ja -tapaamisia

- kerätä, arkistoida ja julkaista sukua koskevaa tietoutta

- selvittää suvun vaiheita ja saattaa tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon - jatkuvasti luetteloida suvun jäsenet

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

- harjoittaa julkaisutoimintaa

- harjoittaa myyntitoimintaa

- ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja

- asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen 15 vuotta täyttänyt, joka polveutuu Pietari Tuomaanpoika Rajala/Vaissilasta, Vaissin suvun kantaisästä, tai joka on parisuhteen kautta tähän sukuun liittynyt ja joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Ansiokkaasti yhdistyksen hyväksi toiminut ja yhdistyksen tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistäneen yhdistyksen jäsen voidaan kutsua hallituksen esityksestä yhdistyksen kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi. Kutsumisesta päättää sukukokous.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Jäsenmaksu

Jäseniltä peritään jäsenmaksua, jonka vuotuisen suuruuden päättää varsinainen sukukokous. Varsinainen sukukokous voi myös päättää kolmivuotiskauden jäsenmaksusta.

  

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu varsinaisessa sukukokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4–8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0–2 varajäsentä. Hallitukseen pyritään saamaan edustus kaikista sukuhaaroista. Hallituksen toimikausi on varsinaisten sukukokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä voi perustaa tarpeellisia toimikuntia.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa toukokuun loppuun mennessä hallitukselle.

Yhdistyksen toiminnan kolmivuotiskausi alkaa varsinaisen sukukokouksen vuoden tammikuun 1. päivänä.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinainen sukukokous pidetään joka kolmas vuosi hallituksen määräämänä päivänä kesä–syyskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen lehdessä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

11. Varsinainen sukukokous

Yhdistyksen varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi


ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilikausittain tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunnot edelliseltä kolmivuotiskaudelta

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille edelliseltä kolmivuotiskaudelta

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus alkaneelle kolmivuotiskaudelle

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja alkaneelle kolmivuotiskaudelle 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

11. käsitellään kokouksessa esille tulleet asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen sukukokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Helmikuun loppuun mennessä jätetyt ilmoitukset katsotaan hyvissä ajoin jätetyiksi.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään yhdistyksen varat sen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Arkisto luovutetaan Kansallisarkistolle tai alueen maakunta-arkistolle taikka muutoin tukemaan suku- ja henkilöhistoriallista tutkimustyötä.