google094bb2e118a88bf1.html

Säännöt vanha

Vaissin sukuseuran säännöt

Vaissin sukuseura r.y:n säännöt

Yhdistyksen nimi on Vaissin Sukuseura r.y. Sen kotipaikka on Keuruu ja toiminta-alueena koko maa.

Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta jäsenten keskuudessa.

Yhdistys pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään:

 • järjestämällä kokouksia ja sukujuhlia,
 • keräämällä, arkistoimalla ja julkaisemalla sukua koskevaa tietoutta,
 • selvittämällä suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon,
 • jatkuvasti luetteloimalla suvun jäsenet,
 • järjestämällä tilaisuuksissaan arpajaisia sekä harjoittamalla vähäistä julkaisujensa ja lahjaesineittensä myyntitoimintaa,
 • ottamalla toimintansa tukemiseksi vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 15 vuotta täyttänyt, joka polveutuu Pietari Tuomaanpoika Rajala/Vaissilasta, Vaissin suvun kantaisästä, tai joka on avioliiton tai avoliiton kautta tähän sukuun liittynyt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Jäsenet suorittavat vuosittain jäsenmaksut, joiden suuruudet yhdistyksen varsinainen sukukokous määrää kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on siitä kirjallisesti ilmoitettava yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoitettava erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toistvasti laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen tai toimii yhdistyksen edun vastaisesti.

Yhdistyksen jäsenistä hallituksen tulee pitää jäsenluetteloa, johon merkitään yhdistyslain 11§:ssä mainitun lisäksi heidän postiosoitteensa.

Hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä, joiden toimikausi on kolme vuotta ja jotka valitaan yhdistyksen jäsenistä joka kolmas vuosi pidettävässä yhdistyksen varsinaisessa sukukokouksessa. Sama henkilö voidaan valita hallitukseen useaksikin toimikaudeksi. Hallitus valitsee kolmeksi vuodeksi keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai yhdistyksen muista jäsenistä sihteerin ja tarpeelliset muut toimihenkilöt. Hallitus voi kutsua ilman edustusta jääneistä sukuhaaroista yhdyshenkilöitä sekä myös yhdistykseen kuulumattomia asiantuntijoita. Samalle henkilölle voidaan osoittaa useampiakin tehtäviä.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä taikka jompikumpi yhdessä sihteerin tai varainhoitajan kanssa.

Yhdistyksen toimintakausi on kolme vuotta. Yhdistyksen tilikausi alkaa 1. päivä tammikuuta ja päättyy samana vuonna 31. joulukuuta.

Yhdistyksen tilit päätetään tilivuosittain ja ne on jätettävä tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään seuraavan maaliskuun kuluessa. Tilintarkastajien lausunto tilien ja yhdistyksen hallinnon tarkastuksesta on jätettävä viimeistään seuraavan toukokuun kuluessa hallitukselle. Varsinaiselle sukukokoukselle esitetään kolmen edellisen kalenterivuoden tilinpäätökset ja tilintarkastajien lausunnot.

10§

Yhdistyksen varsinainen sukukokous pidetään hallituksen kutsusta sen määräämässä paikassa ja aikana kesä-syyskuun kuluessa joka kolmas vuosi. Siitä on ilmoitettava yhdistyksen jäsenille vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin kutsulla, joka on julkaistu yhdistyksen lehdessä tai kahdessa jäsenten keskuuteen leviävässä sanomalehdessä tai saatettu tiedoksi kirjeellä.

Ylimääräisiin sukukokouksiin kutsutaan yhdistyksen jäsenet hallituksen toimesta lehti-ilmoituksella tai kirjeellä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

11§

Yhdistyksen sukukokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Todetaan sukukokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä hyväksytään työjärjestys.
Varsinaisessa sukukokouksessa päätetään seuraavista asioista:

 1. esitetään ja hyväksytään kolmen edellisen kalenterivuoden toimintakertomukset,
 2. esitetään ja hyväksytään kolmen edellisen kalenterivuoden tilit ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
 3. vahvistetaan hallituksen laatimat seuraavan kolmivuotiskauden toimintasuunnitelmat ja talousarviot,
 4. päätetään seuraavan kolmivuotiskauden aikana kannettavien jäsenmaksujen suuruudet,
 5. valitaan hallituksen jäsenet seuraaviksi kolmeksi vuodeksi,
 6. valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa kolmeksi vuodeksi,
 7. päätetään yhdistyksen sukukokousten kutsumistavasta ja sanomalehdistä, joissa kutsut julkaistaan sääntöjen 10§:n mukaan,
 8. päätetään muista kokouskutsussa ilmoitetuista asioista tai kokouksessa esille tulleista asioista, mikäli ne hyväksytään päätettäviksi, huomioiden yhdistyslain 23§:n ja 24§:n määräykset.

Ylimääräisessä sukukokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten se on kutsuttu koolle.

12§

Yhdistyksen sukukokouksessa jokaisella yhdistyksen läsnäolevalla jäsenellä, joka on maksanut jäsenmaksunsa, on yhtäläinen äänioikeus ja yksi ääni.

Äänestys on avoin, ellei ole päätetty käyttää suljettua äänestystä. Päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei näissä säännöissä määräenemmistöä edellytetä. Mikäli äänet menevät tasan, se mielipide voittaa, jonka puolesta kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt. Äänten ollessa vaaleissa tasan määrätään tulos arvalla.

13§

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta, kiinteistön ostamisesta, myymisestä tai kiinnittämisestä voidaan tehdä yhdistyksen sukukokouksessa vain, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu. Edellä mainittujen päätösten tekoon tarvitaan kahden kolmasosan äänten enemmistö, äänestyksessä annetuista äänistä.

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen varsinaisessa sukukokouksessa, jos päätöstä on kannattanut kaksi kolmannesta äänestyksessä annetuista äänistä.

14§

Jos yhdistys purkautuu, viimeisessä yhdistyksen sukukokouksessa on päätettävä yhdistyksen omaisuuden käyttämisestä yhdistyksen tarkoitusperiä vastaavalla tavalla.

Edellinen